សំណួរ​ដែលគេ​ច្រើន​សួរ

Who are you?

ChangerKH is a cryptocurrency exchange service, operated by SmeyLte.
Our customer support phone number in Cambodia : +855 10 710 015.

How much time currency exchange takes ?

Transaction usually takes somewhere between 1-20 minutes, excluding confirmation time(which we have no influence on, it's up to Bitcoin network)

What is Bitcoin confirmation? How do I get confirmation?

To reduce the likelihood of double spend of funds, all transaction must receive confirmation. To get confirmation you do not need to do anything. The Bitcoin system automatically generates confirmations for some time.

How long is the exchange with Bitcoin? How many confirmations are necessary?

The aplication is executed within a few minutes after 1 transaction confirmations on the Bitcoin network.

How quickly is the refund processed?

Return on the order is executed in a period from 15 minutes to 12 hours.

តើពេលណាទើបខ្ញុំទទួលបានលុយបន្ទាប់ពីខ្ញុំបានធ្វើការផ្លាស់ប្តូរ?

ប្រតិបត្តិការភាគច្រើននឹងត្រូវបានដំណើរការក្នុងរយៈពេលពីរបីនាទីនៃការបញ្ជាក់ (ជាទូទៅ ៣០​នាទី)។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងករណីខ្លះដំណើរការនៃការធ្វើប្រតិបត្តិការអាចចំណាយពេលរហូតដល់ 24 ម៉ោង។