បញ្ចេញមតិ

នៅទីនេះអ្នកអាចពិនិត្យមើលនូវអ្វីដែលអតិថិជនគិតសំរាប់យើង។

souenchek

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"I want ABA bank in This website."


Tith777

ផ្លាស់ប្តូរពី Paygo USD ទៅ Payeer USD

"Good service & fast."


LoekBunroth

ផ្លាស់ប្តូរពី True Money USD ទៅ Payeer USD

"Good"


Habby

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"សេវាទិញលក់មានភាពរហ័ស"


Ve007

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"Why can't exchange with wing account We are need buy and sell with Wing payment , Why haven't ?????????????????????????????"


sokdaly

ផ្លាស់ប្តូរពី True Money USD ទៅ Bitcoin BTC

"ចង់អោយបងបន្ថែម ABA ឡើងវិញ http://myaddsup.com/index.php?r=KH-Global"


Ahre

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"បងមិចតែកម្មវិធី Changerkh អត់មាន Wing អញ្ចឹងបង"


Saingyo

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"ការផ្ទេរលុយពីផេយីទៅវីង តើនៅកន្លែងទទួលបាត់កញ្ចប់វីងទៅណា? ឬបិទផ្អាកដំណើរការ?"


eangseng

ផ្លាស់ប្តូរពី Bitcoin BTC ទៅ True Money USD

"ពិតជាល្អក្នុងការប្រើប្រាស់មែន រហ័យ ហើយសុវត្តិភាពទៀត រកណាបាន ធានាថាពេញចិត្តពេលដែលប្រើប្រាស់ដំបូងដូចខ្ញុំដែរ"


Morokot

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"សេវាកម្មល្អ!"


Bunna

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"bitcoin"


sam555

ផ្លាស់ប្តូរពី PiPay USD ទៅ True Money USD

"Good service very fast"


BORINKH88

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"សេវ៉ាល្អ លឿន នឹងមានទំនុកចិត្ត នេះជាក្រុមហ៊ុនដោះដូររូបិយប័ណ្ណឌីជីថលបើកចំហរដំបូងគេនៅកម្ពុជា"


Bonaneak

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"Good Swap payment fast"


yiyongbou

ផ្លាស់ប្តូរពី ទៅ

"សូមកោតសរសេីរ​ សេវាកម្ម​នេះខ្លាំងណាស់​ ប្រសិន​អាចបន្ថែម​ កម្រិតផ្លាស់ប្តូរ​ រហូតដល់​ 50 Bitcoin កាន់តែ​ពិសេស​ និង​ប្រសេីរ"